HU RO
logo
Nume:
E-mail:

S T A T U T U L
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA
CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE


Art.1.
(1)Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza, an baza legii si a prezentului Statut, ca organizatie profesionala nationala a medicilor fiind o institutie de interes public, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial.
(2)Colegiul Medicilor din Romania are personalitate juridica si este autonom an raport cu orice autoritate publica, exercitandu-ti atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

Art.2.
(1)Colegiul Medicilor din Romania are ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic si pastrarea prestigiului acestei profesiuni an cadrul vietii sociale

Art.3.
(1)Ca autoritate publica si profesionala, Colegiul Medicilor din Romania realizeaza atributiile prevazute de lege si de prezentul Statut an sase domenii principale de activitate: a) profesional stiintific si anvatamant; b) etic si deontologic; c) jurisdictie profesionala si litigii; d) avizari-acreditari; e) economico-social; f) administrativ si organizatoric.

Art.4.
(1)La nivelul judetelor, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza cate un colegiu teritorial al medicilor din unitatea administrativ teritoriala respectiva.
(2)Medicii anscrisi si luasi an evidenta colegiilor teritoriale sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania.
(3)Nici un colegiu teritorial nu poate functiona an afara Colegiului Medicilor din Romania.

Art.5.
(1)Antre Colegiul Medicilor din Romania si colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.

Art.6.(1)
Ca organizatie profesionala, Colegiul Medicilor din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor si an toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului an exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medici a obligtiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica.
(2)An vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin.1, Colegiul Medicilor din Romania colaboreaza, an conditiile legii, cu toate institutiile competente.

Art.7.
(1)Colegiul Medicilor din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din Romania an relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.
(2) Pentru andeplinirea obiectivelor si atributiilor conferite de lege si prezentul Statut, organele reprezentative ale Colegiului Medicilor din Romania pot intra an relatii cu diferite organisme similare din alte state.

Art.8.(1)Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania se va face, de jos an sus, cu respectarea principiilor democratice si a egalittaii tuturor membrilor.

Art.9.(1)
Sediul Colegiului Medicilor din Romania este an municipiul Bucuresti.
(2) Emblema si sigla Colegiului Medicilor din Romania este prevazuta an Anexa nr.1 la prezentul Statut.

CAPITOLUL II
ATRIBUTIILE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA


Art.10.
(1)Colegiul Medicilor din Romania are si exercita atributiile prevazute de legislatia an vigoare.

Art.11.
(1)Colegiul Medicilor din Romania avizeaza anfiintarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridica si participa, prin reprezentanti anume desemnati, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitatile sanitare.

Art.12.
(1)An exercitarea atributiilor prevazute de lege, Colegiul Medicilor din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune an justitie an nume propriu sau an numele oricaruia dintre membrii sai.
(2)Decizia privind deschiderea actiunii apartine Biroului Executiv al Consiliului National respectiv biroului executiv al consiliului colegiului teritorial.

CAPITOLUL III
MEMBRII COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA. DREPTURI SI OBLIGATII


Sectiunea 1. Membrii Colegiului Medicilor din Romania
Art.13.
(1)Calitatea de membru al Colegiul Medicilor din Romania se dobandeste si se pastreaza an conditiile legii.
(2)Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt anscrisi an Registrul Medicilor din Romania, registru ce se publica pe site-ul oficial al colegiului.

Art.14.
(1)La cerere, membrii Colegiului Medicilor din Romania, care din motive obiective vor sa antrerupa pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic, pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata. Cererea se va depune anterior perioadei solicitate.
(2)Antreruperea sau suspendarea activitatii pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania si, pe cale de consecinta, pierderea dreptului de libera practica.
(3)Pe durata suspendarii, la cerere, a calitatii de membru al Colegiul Medicilor din Romania se suspenda obligaaiile si drepturile ce decurg din prezentul Statut.
(4)Reanscrierea an cadrul Colegiului Medicilor din Romania si reluarea activitatii profesionale dupa o antrerupere a exercitarii profesiei mai mare de 5 ani, se poate face numai an conditiile legii.

Art.15.
(1)Medicii cetateni straini carora li s-a aprobat, an conditiile legii, sa exercite profesiunea de medic pe teritoriul Romaniei, au obligatia de a se anregistra la Colegiul Medicilor din Romania si de a respecta prezentul Statut, Codul de Deontologie Profesionala, regulamentele profesiei si deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.

Art.16.
(1)Membrii Colegiul Medicilor din Romania au drepturile si obligatiile prevazute de lege.

Art.17.
(1)An vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medicale, medicii sunt obligati sa efectueze cursuri si alte forme de educatie medicala continua si informare an domeniul stiintelor medicale pentru cumularea numarului de credite stabilit an acest sens de catre Colegiul Medicilor din Romania. Sunt creditate cursurile, programele, precum si celelalte forme de educatie medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania.
(2)Medicilor care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua, stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania, li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv.
(3)Perioada la care medicii cu drept de libera practica sunt obligati sa faca dovada efectuarii numarului de credite se stabileste de Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.18.
(1)Ancalcarea obligatiilor de mai sus constituie abatere de la disciplina si deontologia profesionala si de la cea corp profesional.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Art.19.
(1)Corpul profesional al medicilor este organizat, la nivel national, an cadrul Colegiului Medicilor din Romania iar la nivel teritorial, - judete respectiv municipiul Bucuresti, - prin colegii teritoriale.
(2)Colegiile teritoriale au personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu de la data constituirii si anregistrarii la administratia financiara.
(3)An termen de 30 de zile de la data intrarii an vigoare a prezentului Statut, Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania va emite decizii de validare a constituirii colegiilor teritoriale, anfiintate si organizate potrivit legii anterioare.

Art.20.
(1)Denumirea colegiului teritorial este Colegiul Medicilor din ..... (se completeaza cu denumirea unitatii administrativ teritoriale an care functioneaza colegiul respectiv).
(2)Sediul colegiului teritorial este an orasul resedinta de judet, respectiv an municipiul Bucuresti pentru Colegiul Medicilor din municipiul Bucuresti.

Art.21.
(1)Raporturile dintre organele de conducere nationale si cele teritoriale se stabilesc conform dispozitiilor Legii 306/2004 ?i prezentului Statut.
(2)Ele vor avea la baza, an ceea ce priveste organizarea si functionarea, autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic an luarea deciziilor si a competentelor speciale stabilite de lege si Statut.
Sectiunea 2. Organele de conducere de la nivel national

Art.22.
(1) La nivel national, organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania sunt: a) Adunarea Generala Nationala; b) Consiliul National; c) Biroul Executiv; d) Presedintele.

ADUNAREA GENERALA NATIONALA


Art.23.
(1)Adunarea Generala Nationala este alcatuita din membrii Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania si din reprezentanti ai fiecarui colegiu teritorial, alesi potrivit Regulamentului electoral aprobat de catre Consiliul National.
(2)Norma de reprezentare a colegiilor teritoriale an Adunarea Generala Nationala este de 51/200 de membri.
(3)Reprezentantii an Adunarea Generala Nationala sunt alesi pe o durata de 4 ani.
(4)Proportional cu numarul de medici anscrisi an evidenta colegiului teritorial se aleg 3-11 membri supleanti.

Art.24.
(1)Adunarea Generala Nationala are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul Colegiul Medicilor din Romania si Codul de deontologie medicala;
b) aproba modificarea acestora;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia bugetara pentru exercitiul expirat;
d) alege, dintre membrii sai, comisia de cenzori;
e) adopta declaratii care sa reflecte pozitia Colegiului Medicilor din Romania cu privire la aspecte de interes general an ceea ce priveste profesia de medic ori statutul medicului an societate.

Art.25.
(1)Adunarea Generala Nationala adopta hotarari an prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai cu majoritate simplu de voturi.
(2)Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum, dupa doua saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevtzute la
Art. 24 lit. a) si b), pentru care este necesara conditia de cvorum prevazuta de lege.
(3)Adunarea Generala Nationala se antruneste an sedinte ordinara an primul trimestru al anului an curs.

Art.26.
(1)Adunarea Generala Nationala este condusa de catre Presedintele Colegiului Medicilor din Romania.

Art.27.
(1)Adunarea Generala Nationala este convocata de catre:
a) presedintele Colegiului Medicilor din Romania;
b) 3 dintre membrii Biroului executiv;
c) 1/3 dintre membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

CONSILIUL NA?IONALArt.28.
(1)Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti si din cate un reprezentant al medicilor din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie. An afara de acestia, Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Justitiei.
(2)Reprezentantii an Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania sunt alesi pe o perioada de 4 ani de catre membrii consiliilor colegiilor teritoriale si reprezentantii acestora an Adunarea Generala Nationala, antruniri antr-o sedinta comuna.
(3)Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor an Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania vor fi suportate de catre colegiile ai caror reprezentanti sunt.

Art.29.
(1)Consiliul National lucreaza an prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot si ia decizii cu majoritate simpla de voturi.
(2)Deciziile Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania sunt obligatorii pentru colegiile locale si pentru toti medicii care practica profesia de medic an Romania.

Art.30.
(1)Reprezentantii an Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania, care nu fac parte din organele teritoriale de conducere, vor participa cu rol consultativ la sedintele acestor organisme de la nivel judetean respectiv municipiul Bucuresti, fiind anuntati din timp cu privire la ordinea de zi, data, ora si locul unde se vor desfasura respectivele sedinte.

Art.31.
(1)Consiliul National se antalneste an sedinte ordinare o data pe luna sau an sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.
(2)Sedintele ordinare sunt convocate de catre Presedintele Biroului Executiv.

Art.32.
(1)Convocarea membrilor Consiliului National se va face, dupa caz, prin:
a) scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
b) fax la sediul colegiului local al carui membru este respectivul reprezentant sau la unitatea, institutia la care reprezentantul si desfasoara activitatea.

Art.33.
(1)Convocarea an una din modalitatile de mai sus se va face cu cel putin 7 zile anaintea datei antrunirii consiliului.
(2)Materialele ce vor urma a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin intermediul postei electronice sau publicate pe site-ul Colegiului Medicilor din Romania.

Art.34.
(1)Consiliul National realizeaza atributiile prevazute de lege, de prezentul Statut si de hotararile Adunarii Generale Nationale.

Art.35.
(1)Consiliul National stabileste strategia si planul anual de control si supraveghere a modului de exercitare a profesiei de medic, precum si a conditiilor an care se desfasoara aceasta.

Art.36.
(1)Consiliul National aproba exercitarea ocazionala, cu caracter didactic, de instruire, informare si schimb de experienta, a profesiei de medic, de catre medicii care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.37.
(1)In cadrul Consiliului National, pentru realizarea atributiilor functioneaza urmatoarele comisii de lucru:
1. Studii si Strategii de Dezvoltare;
2. Profesional - stiintifica si de anvatamant;
3. Economico-sociala si Asigurari de Sanatate;
4. Imagine, Relatii Interne si Externe;
5. Acreditari si Avizari;
6. Etica si deontologie profesionala;
7. Jurisdictie profesional?;
8. Administrativa si Financiar-contabila;
(2)La nivel local se poate adopta o organizare asemanatoare.

Art.38.
(1)An functie de necesitatile concrete, Consiliul National poate aproba anfiintarea unor comisii de specialitate ori consultative.
(2)Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara.

Art.39.
(1)Materialele supuse spre aprobare Consiliului National vor fi avizate si fundamentate de catre comisia competenta.

Art.40.
(1)Corespunzator acestor comisii de lucru ale Consiliului National, an cadrul Colegiului Medicilor din Romania se pot anfiinta departamente ca structuri tehnice si administrative. Un departament poate functiona pentru una sau mai multe comisii.
(2)Departamentele vor fi conduse de catre unul din membrii Biroului Executiv si, an functie de numarul de posturi si schema de personal aprobata de catre Consiliul National, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ.
(3)Consiliul National va aproba regulamentele de organizare si functionare a departamentelor si comisiilor, la propunerea acestora.

BIROUL EXECUTIVArt.41.
(1)Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din Romania este format dintr-un presedinte, trei vicepresedinti si un secretar general, alesi an mod individual de catre Consiliul National, dintre membrii sai.

Art.42.
(1)Biroul Executiv lucreaza legal an prezenta a trei dintre membrii sai si ia decizii valabile cu votul a cel putin trei membri.
(2)Biroul Executiv se antruneste odata pe saptamana sau ori de cate ori este cazul, la cererea Presedintelui sau a cel putin doi dintre membrii sai;

Art.43.
(1)Membrii Biroului Executiv si pot exprima votul asupra unei decizii prin corespondenta, inclusiv an format video sau electronic.
(2)Votul exprimat an conditiile alineatului 1 se va consemna an procesul verbal al sedintei iar membrul biroului executiv va certifica sub semnatura, la urmatoare sedinte, modalitatea de exprimare a votului si natura votului, respectiv pozitiv sau negativ.

Art.44.
(1)Atributiile Biroului Executiv:
a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor din Romania;
b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Colegiului Medicilor din Romania;
c) antocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care al supune aprobarii Consiliului National;
d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Colegiului Medicilor din Romania;
e) executa hotararile Adunarii Generale Nationale si ale Consiliului National;
f) elaboreaza si supune spre avizarea Consiliului National proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe baza bugetelor locale;
g) andeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul National;
h) informeaza Consiliul National cu privire la deciziile emise antre sedintele consiliului.

Art.45.
(1)Biroul Executiv coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului National.

Art.46.
(1)An exercitarea mandatului, membrii Biroului Executiv, precum si membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara, al carei cuantum va fi aprobat, dupa caz, de Consiliul National, respectiv de consiliile colegiilor teritoriale.

Art.47.
(1)Presedintele Biroului Executiv al Consiliului National este presedintele Colegiului Medicilor din Romania.

Art.48.
(1)Atributiile Presedintelui:
a) reprezinta Colegiul Medicilor din Romania an relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate;
b) ancheie contracte si conventii an numele Colegiului Medicilor din Romania cu aprobarea Biroului Executiv;
c) convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale Nationale si ale Consiliului National;
d) aduce la andeplinire deciziile Biroului Executiv, hotararile Consiliului National date an sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;
e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ, cu aprobarea Biroului Executiv;
f) andeplineste orice alta sarcina stabilita de catre Consiliul National ori de catre Biroul Executiv.

Art.49.
(1)Presedintele Biroului Executiv pastreaza si foloseste stampila Colegiului Medicilor din Romania si are drept de semnatura an banca.
(2)An lipsa sa, poate mandata pe oricare dintre membrii Biroului Executiv pentru a realiza competentele care ai revin sau numai o parte dintre acestea.
Sectiunea 3. Atributiile comisiilor de lucru ale Consiliului National

Art.50.
(1)Comisiile de lucru ale Consiliului National sunt competente an probleme integrative si de strategie si andeplinesc atributiile stabilite de prezentul Statut sau stabilite prin hotararea Consiliului National.

Art.51.
(1)Comisia de Studii si Strategii de Dezvoltare exercita urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza situatia personalului si a serviciilor de medicale, an functie de nevoile Romaniei;
b) propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare a activitatii Colegiului Medicilor din Romania;
c) planifica realizarea programelor;
d) monitorizeaza si realizeaza proiecte;
e) elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul executiv si Consiliul National.

Art.52.
(1)Comisia de Studii si Strategii de Dezvoltare realizeaza sinteze an legatura cu aplicarea sistemului normativ an materie profesionala si propune Consiliului National si Biroului Executiv adoptarea masurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative an beneficiul societatii romanesti si a corpului medical din Romania.

Art.53.
(1)Comisia Profesionalstiintifica si de Invatamant urmareste si controleaza an activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Romania, prin programe de educatie continua, specializare, ridicare si mentinere a standardelor de calitate ale actului profesional, acces egal si echitabil la gradele si titlurile specifice profesiei.

Art.54.
(1)Comisia Profesionastiintifica si de Anvatamant ai desfaoara activitatea pe urmatoarele directii:
a) educatie profesionala continua;
b) examene si concursuri;
c) anvatamant profesional si alte forme de pregatire profesionala;
d) stiinte profesionale;
e) practica independenta a profesiei de medic.

Art.55.
(1)Comisia Profesionastiintifica si de Anvatamant analizeaza si propune ambunatatirea legislatiei an domeniul sanitar si ia masurile necesare asigurarii unui cadru legal, coerent si adecvat practicii profesionale. Ea are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii angrijirilor medicale cum ar fi: acreditare, standardizare, certificate de calitate, ghiduri de practica profesionala etc.

Art.56.
(1)Comisia Profesionalstiintifica si de Anatamant organizeaza si coordoneaza functionarea specialitatilor profesionale la standarde corespunzatoare. Studiaza raporturile de competenta antre diferitele specialitati profesionale si asigura suportul informational necesar pregatirii profesionale.

Art.57.
(1)an realizarea competentelor sale, Comisia Profesionalstiintifica si de Anvatamant andeplineste si urmatoarele activiati:
a) promoveaza ridicarea continua la nivelului profesional, facilitand participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau strainatate;
b) sprijina procurarea de material documentar de specialitate cat si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;
c) elaboreaza programe si standarde de acreditare periodica a competentei profesionale;
d) organizeaza o subcomisie pentru probleme de rezidentiat si alte forme de anvatamant profesional;
e) propune organelor competente cifra de acolarizare an anvatamantul medical.

Art.58.
(1)Comisia Economico-sociala si de Asigurari de Sanatate sustine interesele economice si sociale ale corpului profesional din Romania, adaptandu-le an permanenta conditiilor existente an plan national si international.

Art.59.
(1)Comisia Economico-sociala si de Asigurari de Sanatate reprezinta medicii care lucreaza an sistemul de asigurari de sanatate urmarind apararea drepturilor, intereselor si a demnitatii profesiunii de medic precum si eliminarea oricarui fel de ingerinte an exercitarea actului profesional. Totodata, Comisia Economico-sociala si de Asigurari de Sanatate supravegheaza desfaurarea raporturilor dintre medicii care lucreaza an sistemul de asigurari de sanatate, luand toate masurile care se impun pentru asigurarea libertatii profesiei si a apararii statutului medicului an societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanta sociala a activitatii profesionale si veniturile medicului.

Art.60.
(1)Presedintele Comisiei Economico-sociale si de Asigurari de Sanatate reprezinta Colegiul Medicilor din Romania si medicii din sistemul de Asigurari de Sanatate an fata organismelor specializate ale Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate la nivel central si a altor case ori societati de asigurari.
(2)La nivel local, reprezentarea se va realiza pe baza principiilor autonomiei organizatorice, functionale si financiare.

Art.61.
(1)Presedintele Colegiului Medicilor din Romania ampreuna cu presedintele Comisiei Economico-sociale si de Asigurari de Sanatate reprezinta Colegiul Medicilor din Romania la nivel central pentru andeplinirea atributiilor legale an domeniul contractarii de servicii medicale.

Art.62.
(1)Comisiile Social Economice si de Asigurari de Sanatate de la nivel judetean respectiv municipiul Bucuresti, supravegheaza modul de aplicare a negocierilor realizate de catre Colegiul Medicilor din Romania la nivel central, an sensul ca:
a) asista pe membrii lor la ancheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii profesionale;
b) reprezinta si apara interesele membrilor lor an fata partenerilor contractuali;
c) ofera consultatii de specialitate cu privire la ancheierea, executarea si ancetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale an cadrul sistemului de asigurari de sanatate;
d) intervine prompt si actioneaza prin toate mijloacele legale atunci cand sunt ancalcate drepturile membrilor lor, ce decurg din ancheierea si executarea contractelor privind furnizarea de servicii de medicale.

Art.63.
(1)Prin intermediul Comisiei Economico Sociale de la nivel judetean sau al Municipiului Bucuresti, Colegiul Medicilor din Romania organizeaza si ancurajeaza activitatile cultural-artistice si sportive ale membrilor sai si familiilor acestora, gospodareste si dezvolta baza proprie de recreere si sport. Contribuie la protejarea membrilor si a familiilor acestora prin acordarea, an limita posibilitatilor, de ajutoare materiale.

Art.64.
(1)Comisia de Etica si Deontologie Profesionala are urmatoarele atributii:
a) urmareste si controleaza respectarea de catre medici a Codului de deontologie;
b) analizeaza evolutia normelor deontologice an practica europeana si internationala;
c) face propuneri de modificare a Codului de deontologie medicala.

Art.65.
(1)Comisia de Jurisdictie Profesionala are urmatoarele atributii:
a) ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
b) antocmeste dosarul de ancheta disciplinara;
c) sustine actiunea disciplinara an fata comisiei de disciplina.

Art.66.
(1)Comisia de Jurisdictie Profesionala de la nivelul colegiilor teritoriale are an plus, fata de dispozitiile Art.65, si competenta de a sustine recursul an fata Comisie Superioare de Disciplina din cadrul Colegiului Medicilor din Romania atunci cand recursul este promovat de Biroul consiliului teritorial.

Art.67.
(1)Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinara se face an temeiul cadrului legal, a prezentului Statut, a Codului de deontologie profesionala, a regulamentelor de ordine interna ale unitatilor medicale si a fisei postului, asigurandu-se o analta moralitate profesionala an randurile corpului profesional.

Art.68.
(1)An cazul unor actiuni care lezeaza onoarea profesionala a membrilor Colegiului Medicilor din Romania si/sau a corpului profesional an ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de Jurisdictie Profesionala va uza de dreptul la replica, cerand ferm autorilor unor astfel de actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice.
(2)La nivel judetean respectiv al municipiului Bucuresti astfel de atributii se realizeaza pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.

Art.69.
(1)Comisia de Jurisdictie Profesionala de la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sesizeaza si ncercarea de practica ilegala a profesiei de medic pe teritoriul Romaniei. Dreptul de a sustine actiunea an justitie revine presedintelui consiliului judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti.

Art.70.
(1)Comisia Imagine, Relatii Interne si Externe are ca obiectiv realizarea legaturilor dintre Colegiul Medicilor din Romania si structurile guvernamentale, non guvernamentale, judetene, nationale sau internationale. Relatia cu publicul si mass-media se asigura prin intermediul unui purtator de cuvant sau a presedintelui acestei comisii.

Art.71.
(1)Comisia Acreditari si Avizari are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului profesional pe teritoriul Romaniei. An acest sens comisia andeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura ampreuna cu structurile de specialitate din Ministerul Educatiei si Cercetarii si ale Ministerului Sanatatii, verificarea, validarea si echivalarea calificarii membrilor sai;
b) participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale;
c) participa an comisiile centrale de acreditari;
d) propune si avizeaza metodologia de acreditare a medicilor si a unitatilor medico12 sanitare;

Art.72.
(1)Comisia Administrativa si Financiar - Contabila are urmatoarele atributii:
a) asigura asistenta juridica curenta an domeniul financiar contabil a Colegiului Medicilor din Romania;
b) gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar contabila;
c) centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri;
d) asigura activitatea de birotica;
e) propune Consiliului National nivelul cotizatiei si a partii din aceasta care trebuie virata de structurile judetene catre organele centrale;
f) fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
g) fundamenteaza si propune Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania necesarul de personal de executie;
h) controleaza gestiunea colegiilor judetene;
i) pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii Generale Nationale, Consiliului National si Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.73.
(1)Colegiul Medicilor din Romania, prin colegiile teritoriale, andeplineste urmatoarele atributii:
a) participa, an conditiile legii, la acreditarea furnizorilor de servicii medicale;
b) tine evidenta medicilor cu drept de libera practica, din raza judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti;
c) supravegheaza modul de exercitare a profesiei de catre medici;
d) analizeaza cazurile de exercitare ilegala a profesiei de medic si anainteaza la randul ei dosarul organelor competente.
Sectiunea 4 Personalul

Art.74.
(1)An limita numarului de posturi aprobat de catre Consiliul National si a schemei de organizare si functionare, Biroul executiv, an functie de necesitatile concrete si an baza notei de fundamentare a Comisiei Administrative si Financiar Contabile, poate angaja, an conditiile legii, personal de specialitate, tehnic si administrativ.

Art.75.
(1)Pentru lucrari de specialitate care nu presupun o activate continua sau pentru consultatii de specialitate an anumite domenii, Biroul Executiv poate contracta servicii platite pe lucrare, tema sau proiect, cu specialisti an domeniu.

Art.76.
(1)Activitatea administrativa a Colegiului Medicilor din Romania este condusa de un Director General Executiv.

CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE DE LA NIVEL TERITORIAL


Art.77.
(1)Organele de conducere la nivelul colegiului judetean respectiv al municipiului Bucuresti sunt:
1. Adunarea Generala;
2. Consiliul;
3. Biroul consiliului;
4. Presedintele.

Art.78.
(1)Adunarea Generala este formata din toti medicii cu drept de libera practica anscrisi an colegiul respectiv si care ai desfaoara activitatea de baza an raza colegiului teritorial respectiv.
(2)Adunarea Generala locala alege reprezentantii an consiliul local, reprezentanttii an Adunarea Generala Nationala si membrii comisiei de disciplina.

Art.79.
(1)Adunarea Generala se antruneste an primul trimestru al anului, an sedinta ordinara si, an mod exceptional, an sedinte extraordinare.
2) Adunarea generala se antruneste anual si adopta hotarari cu majoritate simpla an prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai. Daca la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de 2/3, dupa 10 zile se organizeaza o noua sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va adopta hotarari cu majoritate simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.

Art.80.
(1)Sedintele pot fi convocate de:
a) Consiliu;
b) Presedintele colegiului judetean, respectiv cel al Municipiului Bucuresti;
c) Biroul consiliului judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti;
d) 1/3 dintre membrii sai.

Art.81.
(1)Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a) alege membrii consiliului;
b) alege reprezentantii in Adunarea Generala Nationala;
c) alege dintre membrii sai comisia de cenzori formata din 3 membri;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
e) aproba executia bugetara; f) descarca de gestiune consiliul;
g) analizeaza raportul de activitate al consiliului.
Sectiunea 2. Consiliul judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti

Art.82.
(1)Consiliul judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti, are un numar de membri proportional cu numarul medicilor anscrisi an evidenta colegiului, la data organizarii alegerilor, alesi de catre Adunarea generala conform proportiilor stabilite an Art. 40 din Legea 306/2004.
(2)Consiliul judetean respectiv cel al municipiului Bucuresti se antalneste an sedinte ordinare o data la doua luni sau an sedinte extraordinare la convocarea:
a) presedintelui colegiului respectiv;
b) a cel putin trei membri ai biroului executiv;
c) o treime din membrii consiliului.
(3)Consiliul lucreaza an prezenta a minimum 2/3 dintre membrii sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi.

Art.83.
(1)Principalele atributii ale consiliilor locale sunt urmatoarele:
a) conduce activitatea colegiului intre sedintele Adunarii Generale;
b) alege individual si pe functii membrii biroului consiliului;
c) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare; d) aproa indemnizatiile lunare ale membrilor biroului consiliului;
e)aduce la andeplinire hotararile Adunarii Generale;
f) aplica si urmareste aducerea la andeplinire a hotararilor organelor nationale ale Colegiului Medicilor din Romania;
g) alege dintre membrii sai comisiile de lucru;
h) apara si reprezinta interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv an fata instantelor judecatoresti si a altor autoritati publice.
Sectiunea 3. Biroul consiliului

Art.84.
(1)Biroul consiliului este format din: presedinte, trei vicepresedinti si un secretar, alesi an mod individual de catre consiliu, dintre membrii sai, an termen de maximum 5 zile de la data alegerii consiliului.

Art.85.
(1)Biroul consiliului se antruneste saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin doi dintre membrii sai.
(2)Biroul consiliului lucreaza an prezenta a cel putin trei dintre membrii sai si ia decizii cu votul a trei membri.

Art.86.
(1)Biroul consiliului are urmatoarele atributii:
a) asigura activitatea colegiului antre sedintele consiliului;
b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului;
c) executa hotararile Adunarii Generale si ale consiliului;
d) elaboreaza si supune spre avizarea consiliului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli; e) executa deciziile organelor nationale de conducere si raspunde de aducerea lor la andeplinire;
f) informeaza consiliul cu privire la deciziile emise si activitatea desfaurata antre sedintele consiliului.

CAPITOLUL VI
VENITURI SI CHELTUIELI

Art.87.
(1)Veniturile Colegiului Medicilor din Romania se constituie din:
a) taxa de anscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;
d) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) ancasari din vanzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
i) organizarea de cursuri de educatie profesionala continua;
j) alte surse.

Art.88.
(1)Taxa de anscriere an Colegiul Medicilor din Romania este de 10% din salariul minim pe economie.

Art.89.
(1)Cotizatiile datorate si neplatite an termenul fixat de catre consiliul colegiului teritorial, de catre membrii Colegiului Medicilor din Romania, determina plata unor penalitati egale cu cele percepute pentru neplata obligatiilor fiscale.
(2)Aceeasi penalitate se va aplica si colegiilor teritoriale care nu varsa catre organele nationale partea de cotizatie stabilita de catre Consiliul National.

Art.90.
(1)Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor din Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa a consiliului local se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru al colegiului pana la plata cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente.
(2)Sanctiunea se aplica de catre comisia de disciplina la sesizarea Comisiei Administrative si Financiar Contabile a colegiului.
(3)Decizia de suspendare se comunica Ministerului Sanatatii, Casei de Asigurari de Sanatate Judetene si angajatorului medicului suspendat.

Art.91.
(1)Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania se stabileste de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.
(2)Partea din cotizatie aferenta functionarii forurilor nationale va fi virata pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii urmatoare aceleia pentru care a fost perceputa cotizatia.

Art.92.
(1)Partea de cotizatie datorata Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania, nefiind venit al consiliilor locale se va vira catre acesta anaintea ori caror altor plati.
(2)Obligatia urmaririi si efectuarii varsarii cotei aferente Consiliului National revine presedintelui consiliului teritorial.

Art.93.
(1)Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea si functionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de capital, perfectionarea pregatirii 16 profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, ajutorarea medicilor cu venituri mici, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific, alte cheltuieli aprobate, dupa caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul National.

Art.94.
(1)Colegiul Medicilor din Romania, la nivel central, va avea cont bancar. Dreptul de semnatura an banca apartine presedintelui Colegiului Medicilor din Romania. Acesta poate amputernici si o alta persoana cu dreptul de semnatura an banca.
(2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si colegiilor judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti.

Art.95.
(1)Presedintii consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti vor trimite anual pana la sfarsitul lunii martie copii de pe bugetul pentru anul an curs, aprobat de catre consiliul judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti, si copii de pe bilantul si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al anului anterior.
(2)Copiile vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de catre presedintele consiliului judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti.

Art.96.
(1)Membrii Colegiului Medicilor din Romania care sunt exclusi nu au nici un drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului si nici sa ridice pretentii asupra taxelor de anscriere, cotizatiilor sau altor eventuale contributii banesti sau materiale virate catre Colegiul Medicilor din Romania.
CAPITOLUL VII
SANCTIUNI SI PROCEDURI DISCIPLINARE

Art.97.
(1)Constituie abatere disciplinara fapta savarsita cu vinoatie prin care se ancalca juramantul depus, legile si regulamentele specifice profesiei de medic, Codul Deontologic, prevederile prezentului Statut, deciziile obligatorii adoptate de Colegiul Medicilor din Romania precum si orice alta fapta savarsita an legatura cu profesia sau an afara acesteia, care este de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau a corpului profesional.

Art.98.
(1)Raspunderea disciplinara a medicului nu exclude raspunderea civila, penala, administrativa sau materiala a acestuia.

Art.99.
(1)Repetarea unei abateri disciplinare, pana la radierea sanctiunii aplicate, constituie o circumstanta agravanta ce va fi avuta an vedere la aplicarea unei eventuale alte sanctiuni.

Art.100.
(1)Consiliile teritoriale sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor aplicate fiecarui membru si sa o comunice, la solicitare, celor an drept.

Art.101.
(1)An cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza si functioneaza comisia de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca an complete de 3 membri, 17 abaterile disciplinare savarsite de medicii anscrisi an acel colegiu.
(2)La nivelul Colegiului Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza Comisia superioara de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca an complete de 5 membri, contestatiile formulate ampotriva deciziilor comisiilor de disciplina teritoriale.
(3)Unul dintre membrii comisiilor de disciplina, obligatoriu membru al colegiului, este desemnat de directiile de sanatate publica, la nivel teritorial, si de catre Ministerul Sanatatii, la nivelul Comisiei Superioare de Disciplina.

Art.102.
(1)Membrii comisiilor de disciplina de la nivelul colegiului teritorial sunt alesi de catre adunarea generala a colegiului, iar membrii Comisiei Superioare de Disciplina vor fi alesi de catre adunarea generala nationala.
(2)Membrii comisiilor de disciplina vor fi alesi din randul medicilor primari cu o vechime an profesie de peste 7 ani si care nu au avut abateri disciplinare an ultimii 5 ani.
(3)Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila cu orice alta functie an cadrul Colegiului Medicilor din Romania.
(4)Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplina este de 6 ani.
(5)Calitatea de membru al comisiilor de disciplina anceteaza prin deces, demisie, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania, ori prin numirea unui alt reprezentant, an cazul membrilor desemnati de catre Ministerul Sanatatii sau directia de sanatate publica. (6)Pentru membrii comisiilor de disciplina teritoriale, pierderea calitatii de membru al comisiei de disciplina opereaza si an cazul transferului an alt judete.

Art.103.
(1)Alegerea comisiilor de disciplina se va face potrivit unui regulament aprobat de Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.104.
(1)Abaterea disciplinara angajeaza raspunderea disciplinara a faptuitorului, caruia i se va aplica una din urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) amenda de la 1.000.000 lei la 15.000.000 lei. Plata amenzii se va face an termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii disciplinare. Neachitarea an acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei, pana la achitarea sumei;
e) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medicale pe o perioada de la o luna la un an;
f) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
(2)Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania opereaza de drept, pe durata stabilita prin hotarare definitiva de instantele judecatoresti cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.
(3)La sanctiunile prevazute la alin.(1) se poate prevedea, dupa caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie medicala, ori alte forme de pregatire profesionala.

Art.105.
(1)Decizia pronuntata se comunica persoanei sanctionate, persoanei care a facut 18 sesizarea, Ministerului Sanatatii, Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania si persoanei cu care medicul sanctionat are ancheiat contractul de munca.
(2)an termen de 15 zile de la comunicare, persoana sanctionata, persoana care a facut sesizarea, Ministerul Sanatatii, presedintele colegiului teritorial sau presedintele Colegiului Medicilor din Romania pot contesta decizia pronuntata de comisia de disciplina a colegiului teritorial.

Art.106.
(1)Actiunea disciplinara poate fi pornita an termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.
(2)Sanctiunile prevazute la Art. 74 alin. (1) lit. a) - d), din lege, se radiaza an termen de 6 luni de la data executarii lor, iar cea prevazuta la lit. e), an termen de un an de la data expirarii perioadei de interdictie.
(3)an cazul aplicarii sanctiunii prevazute la Art. 74 alin. (1) lit. f), din lege, medicul poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului, dupa expirarea perioadei stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, de interdictie a exercitarii profesiei sau dupa 2 ani de la data aplicarii sanctiunii de catre comisiile de disciplina. Redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se face an conditiile prezentei legi.
(4)in situatia in care, prin decizia comisiei de disciplina, au fost dispuse si masurile prevazute la Art. 74 alin. (3), radierea sanctiunii se va face numai dupa prezentarea dovezii aducerii la andeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.

Art.107.
(1)Cercetarea disciplinara se efectueaza de catre persoane din cadrul comisiei sau departamentului de jurisdictie profesionala. (2)Unitatile sanitare sau cele de medicina legala au obligatia de a pune la dispozitia comisiilor de disciplina sau a persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare, documentele medicale solicitate, precum si orice alte date si informatii necesare solutionarii cauzei.

Art.108.
(1)Ampotriva deciziei de sanctionare a Comisiei superioare de disciplina, an termen de 15 zile de la comunicare, medicul sanctionat poate formula o actiune an anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului an raza caruia ai desfaoara activitatea. Sectiunea 2 Reguli procedurale

Art.109.
(1)Plangerea, sesizarea ampotriva unui medic se adreseaza colegiului al carui membru este medicul. Aceasta va fi anregistrata numai daca contine elemente de identificare nume, prenume, locul de munca ale medicului ampotriva caruia se face precum ai numele, prenumele, adresa si semnatura petentului.
(2)Plangerea se va depune personal sau prin mandat cu procura ori poate fi trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(3)Nu se vor anregistra plangerile trimise prin fax ori depuse sau trimise an copii.

Art.110.
(1)Primind sesizarea, biroul consiliului decide declansare sau nu a procedurii disciplinare.

Art.111.
(1)Biroul Consiliului se poate sesiza si dispune anceperea unei anchetei disciplinare ai 19 din oficiu.

Art.112.
(1)An baza deciziei biroului de declansare a procedurii disciplinare, persoana sau, dupa caz, persoanele desemnate cu cercetarea faptei vor audia medicul reclamat, persoana care a facut sesizarea, eventualii martori propusi si adusi de catre reclamant; vor solicita, daca este cazul, opinii ale specialistilor an materie si vor strange toate probele pe care le considera utile cunoasterii cat mai exacte a faptei si amprejurarilor an care aceasta s-a produs.

Art.113.
(1)Dupa cercetarea faptei conform Art.112, dosarul disciplinar ansotit de propunerea de sanctionare sau de stingere a actiunii disciplinare se anainteaza de comisia de jurisdictie comisiei de disciplina. (2)Actiunea disciplinara an fata comisiei de disciplina se exercita de persoane din cadrul comisie de jurisdictie profesionala sau din departamentul de jurisdictie

Art.114.
(1)Dupa audierea medicului ampotriva caruia s-a pornit actiunea disciplinara, eventual a unor specialitati an domeniu, a martorilor si a persoanei care a facut plangerea, comisia de disciplina stabileste printr-o decizie una din urmatoarele solutii: a) stinge actiunea disciplinara daca fapta nu constituie abatere disciplinara; b) aplica una din sanctiunile prevazute de Art.104.

Art.115.
(1)Decizia adoptata an soltionarea cauzei va trebui sa cuprinda: a) numarul deciziei si data pronuntarii;
b) componenta comisiei de disciplina;
c) descrierea pe scurt a faptei;
d) prezentarea masurilor de cercetare a faptei (declaratiile partilor, martorii care au fost audiati, anscrisurile, documentele cercetate si retinute an solutionarea cauzei etc.);
e) sanctiunea aplicata;
f) temeiul legal al adoptarii ei;
g) termenul de contestare si instanta competenta. h) semnatura presedintelui comisiei si stampila comisie de disciplina.

Art.116.
(1)Decizia adoptata de catre comisia de disciplina de la nivel teritorial se comunica medicului cercetat, persoanei care a facut sesizarea si Biroului Executiv al Consiliului National.

Art.117.
(1)Ampotriva deciziei comisiei de disciplina de la nivel teritorial, cel sanctioat poate face contestatie an termen de 15 de zile de la data comunicarii ei.
(2)Daca nu se formuleaza contestatie, decizia de sanctionare se comunica unitatii profesionale cu care medicul sanctionat se afla an raporturi de munca precum si Ministerului Sanatatii.

Art.118.
(1)Contestatia se depune la comisia teritoriala de disciplina care, an termen de 3 zile lucratoare, este obligata ca ampreuna cu dosarul cauzei sa o trimita Comisiei Superioare de Disciplina.
(2) Contestatia este suspensiva de executare.
(3) Sunt nule contestatiile depuse direct la Comisia Superioara de Disciplina. 20

Art.119.
(1)Solutionand contestatia, Comisia Superioara de Disciplina a Consiliului National, dupa ascultarea partilor si eventual administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, poate adopta una din urmatoarele solutii:
a) admite contestatia si pe cale de consecinta anuleaza decizia comisiei locale de disciplina;
b) admite an parte contestatia si aplica o sanctiune mai mica decat sanctiunea aplicata la nivel local;
c) respinge contestatia si mentine decizia pronuntata de catre comisia locala de disciplina;
d) aplica una din sanctiunile prevazute de lege.

Art.120.
(1)Decizia Comisiei Superioare de Disciplina va contine elementele prevazute al Art.115.

Art.121.
(1)Solutionarea cauzelor disciplinare se va face cu celeritate.
CAPITOLUL VIII SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.122.
(1)Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt obligati ca, atunci cand se gasesc antr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea profesiei cu alt membru al colegiului, anainte de a apela la instantele de judecata, la mijloacele mass-media sau interventia altor autoritati, sa apeleze la comisia de litigii a consiliului judetean, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art.123.
(1)Comisia de litigii este formata din trei membri ai consiliului desemnata de catre acesta.

Art.124.
(1)Comisia de litigii va convoca partile an litigiu si pe baza probelor administrate de catre parti si a acelora pe care, considerandu-le necesare, va ancerca solutionarea amiabila a litigiului.

Art.125.
(1)La terminarea procedurilor de amiabilizare a partilor, comisia de litigii va ancheia un procesverbal an care va consemna situatia de fapt, pozitiile partilor, probele administrate si rezultatul final.
(2)Procesul Verbal va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre parti.
CAPITOLUL IX
ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIILOR LOCALE, A REPREZENTANTILOR IN CONSILIUL NATIONAL SI A REPREZENTANTILOR IN ADUNAREA GENERALA NATIONALA PRECUM SI A MEMBRILOR BIROURILOR EXECUTIVE

Sectiunea 1. Alegerea reprezentantilor
Art.126.
(1)Membrii Colegiului Medicilor din Romania pot fi alesi an organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania.
(2)Perioada organizarii alegerilor se stabileste de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.127.
(1)Functiile de conducere, atat de la nivel teritorial cat si central, sunt incompatibile cu situatiile prevazute de Art. 68 din Legea 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, anfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania precum si cu calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate ori a caselor de sanatate judetene.
(2)Pentru situatia prevazuta de alin.2 Art.68 din lege, se va alege pe perioada suspendarii, un alt membru sau, dupa caz, functia va fi ocupata de primul membru supleant.

Art.128.
(1)Membrii consiliului judetean, respectiv ai municipiului Bucuresti, precum si reprezentantii an Adunarea Generala Nationala se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de catre membrii adunarilor generale din judete respectiv municipiul Bucuresti.

Art.129.
(1)Dreptul de vot precum si dreptul de a fi ales an organele de conducere al au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania, care au cotizatia datorata colegiului platita la zi.

Art.130.
(1)Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai an cadrul colegiului al carui membru este medicul respectiv. (2)Dovada calitatii de membru al colegiului local se va face, acolo unde alegatorul nu se gaseste pe lista alegatorilor, cu ultima chitanta a platii cotizatiei.

Art.131.
(1)An vederea organizarii si desfaurarii alegerilor, se vor organiza comisii electorale locale, de catre consiliile judetene si de catre Consiliul Colegiului Bucuresti, respectiv o Comisie Electorala Centrala organizata de catre Biroul executiv al Consiliului Nationalsi aprobata de Consiliul National al Medicilor.
(2)Comisia Electorala Centrala va coordona desfaurarea alegerilor si va emite decizii de andrumare an vederea aplicarii Regulamentului Electoral ori a procedurilor electorale.

Art.132.
(1)Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor din Romania an legislatura pentru care se organizeaza alegerile.
(2)anaintea alegerii an aceasta functie, ei se vor angaja an scris sa nu candideze la o functie electiva an legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri.

Art.133.
(1)Membrii Biroului Executiv sunt alesi an mod individual, cu majoritate de voturi, de catre Consiliul National, respectiv de catre consiliile locale.

Art.134.
(1)Alegerile se vor desfaura an baza unui Regulament Electoral aprobat de catre Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor din România. (2)Perioada organizarii alegerilor se stabileste de catre Consiliul National.
Sectiunea 2 Ancetarea calitatii de reprezentant sau membru an biroul executiv

Art.135.
(1)Ancetarea mandatului de membru al organelor de conducere intervine an urmatoarele situatii:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) deces;
d) pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
e) revocare;
f) imposibilitatea exercitarii calitatii. Locul ramas vacant va fi ocupat de catre primul membru supleant.
(2)Locul vacant din biroul executiv, sau reprezentant an Consiliul National se ocupa prin alegerea unui alt membru.

Art.136.
(1)Revocarea din functie, sau din calitatea de reprezentant an organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, atat la nivel national cat si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se face cu majoritatea calificata a forului care a ales pe cel an cauza. (2)Revocarea se poate face an cazul ancalcarilor grave ale legii, a prezentului Statut sau a regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de medic.

Art.137.
(1)Membrii organelor de conducere care lipsesc nemotivat la:
a) 2 sedinte antr-un an, an adunarile generale;
b) 3 sedinte antr-un an ale Consiliului National sau ale consiliului judetean, respectiv ale municipiului Bucuresti;
c) 3 sedinte pe semestru ale Biroului executiv al Consiliului National,respectiv ale biroului consiliului judetean al colegiului ori al municipiului Bucuresti sunt revocati de drept.
(2) Constatarea revocarii se face prin:
a) hotararea Adunarii Generale Nationale pentru membrii Consiliului National, la sesizarea Biroului executiv;
b) hotararea Consiliului National pentru membrii Biroului executiv al Consiliului National, la sesizarea a trei dintre membrii Biroului executiv;
c) decizia Biroului executiv al Consiliului National pentru membrii organelor teritoriale 23 de conducere, la sesizarea biroului consiliului colegiului teritorial. Sesizarea va fi ansotita de dovada absentei membrului an cauza.
CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.138.
(1)Completarea si modificarea acestui Statut se va face de catre Adunarea Generala Nationala la propunerea Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.139.
(1)Organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania de la nivel national si teritorial, alese pentru mandatul 2003 - 2007, raman an functie pana la sfarsitul perioadei pentru care au fost alese.

Art.140.
(1)Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generala Nationala an sedinta din data de 25.03.2005 si intra an vigoare la data publicarii an Monitorul Oficial Partea I. Anexa nr.1 Emblema cu sigla Colegiului Medicilor din Romania.

 

PAGINA PRINCIPALĂ  |  CADRU LEGISLATIV  |  CONDUCEREA COLEGIULUI  |  DEPARTAMENTE  |  INDEX MEDICI  |  LEGISLAŢIE
ACTUALITĂŢI  |  REVISTA PRESEI  |  LINKURI UTILE  |  INFORMAŢII UTILE  |  CONTACT